Witaj na blogu!

Strona na której jesteś cała stworzona została o mediach. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących reklamy w mediach i Internecie. Pojawią się taże wpisy o telewizji i radio. Mam głowę pełną pomysłów, więc blog będzie aktualizowany na bieżąco. Jeśli interesujesz się taką tematyką to mam nadzieję, że zostaniesz moim stałym czytelnikiem.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Strona na której jesteś cała stworzona została o mediach. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących reklamy w mediach i Internecie. Pojawią się taże wpisy o telewizji i radio. Mam głowę pełną pomysłów, więc blog będzie aktualizowany na bieżąco. Jeśli interesujesz się taką tematyką to mam nadzieję, że zostaniesz moim stałym czytelnikiem.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Strona na której jesteś cała stworzona została o mediach. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących reklamy w mediach i Internecie. Pojawią się taże wpisy o telewizji i radio. Mam głowę pełną pomysłów, więc blog będzie aktualizowany na bieżąco. Jeśli interesujesz się taką tematyką to mam nadzieję, że zostaniesz moim stałym czytelnikiem.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Strona na której jesteś cała stworzona została o mediach. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących reklamy w mediach i Internecie. Pojawią się taże wpisy o telewizji i radio. Mam głowę pełną pomysłów, więc blog będzie aktualizowany na bieżąco. Jeśli interesujesz się taką tematyką to mam nadzieję, że zostaniesz moim stałym czytelnikiem.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Strona na której jesteś cała stworzona została o mediach. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących reklamy w mediach i Internecie. Pojawią się taże wpisy o telewizji i radio. Mam głowę pełną pomysłów, więc blog będzie aktualizowany na bieżąco. Jeśli interesujesz się taką tematyką to mam nadzieję, że zostaniesz moim stałym czytelnikiem.
Zapraszam do lektury!

 

ZAPROSZENIE WPROST

I to właśnie jakby wprost zaprasza do fałszywych zagrań. Wodzireje mają więc tworzyć kompanię z nami, telewidzami, grając zaś fałszy­wie tworzą . kompanię własną lub kompanię z wykonawcami programu. To drugie jest przy tym z pewnością łatwiejszej Zdarza się więc, że oglądamy zgraną paczkę, pełną względów i uśmiechów dla siebie, która coś tam wspomina, ma swoje kłopoty i radości, swoje aluzje. Radio, z natury rzeczy mniej wykorzystu­jąc wodzirejów, też ma programy, w których chce się montować nastrój uczestnictwa, wktórych przyzywa się korespondentów z innych miast,aranżuje bliskość i bezpośredniość, uintymnia atmosferę.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

DOBRANA PACZKA

I tam odzywają się tony dobranej pacz­ki: Józio nawołuje Marysię, Janek zagaduje do Olka. Kiedy dwu docentów rozmawiać ma przed mikrofonem o wersyfikacji Mickiewicza, prosi się ich przedtem, aby niepomni na łączące ich stare koleżeństwo zwracali się do siebie słowem „pan . Powiada się wtedy — i słusznie — że ich sprawy piywalne nic nikogo nie obchodzą. Tu natomiast dochodzi do sytuacji, w których słuchacz pyta sie­bie: co ja, obcy, robię wśród tych państwa, którzy są tak wspaniale skumplowani.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ELEMENTY WODZIREJSTWA

Rzecz nie w tym, że któryś z tasiemcowych pro­gramów telewizyjnych w całości zostanie napię­tnowany poetyką zgranej paczki. Ratuje go na ogół przed tym logika sytuacji, obowiązek zwraca­nia się do widza, doświadczenie, smak, instynkt. Natomiast mówić można o pełzającym niebezpie­czeństwie. Od czasu do czasu zgromadzone w stu­diu panie i towarzyszący im panowie jakby nas opuszczali, wydaje się wtedy, że są tam na pikni­ku. Elementy wodzirejstwa spotyka się w wielu programach, niebezpieczeństwo z tym związane wisi więc nie tylko nad blokami.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

SMAREM PO MASZYNIE

Uściślijmy to jeszcze. Pośrednicy wygłaszają, najczęściej czytają, teksty, których autor jest prze­ważnie skryty za swoją firmą — teksty agencji pra­sowej, teksty redakcyjne. Wodzireje nie przekazują tekstów cudzych, jednakże to, co mówią, ważne jest nie tyle samo przez się, ile jako pewien środek dodatkowy .ułatwiający funkcjonowanie audycji. Natomiast kiedy w radiu czy telewizji rolnik mówi o swojej :pracy, profesor: o badaniach, – krytyk o czyimś dziele, są to—jeśli, tak można powie­dzieć — teksty autorskie. Liczą się one meryto­rycznie, nie są „smarem w maszynie”, jak to jest z konferansjerkąAby wyjaśnić reguły ról nadawców z pierwszej ręki i wskazać niebezpieczeństwa ich wypaczenia, należy przeprowadzić pewne rozróżnienia.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

AUTORYZOWANE OPINIE

Ten .trzeci rodzaj „gadaczy”, radiowo-telewizyj­nych ..dzieli się na trzy podrodzaje. Wygłaszane opinie mogą być autorytatywne; mogą nas intere­sować ze względów niejako rodzajowych (środo­wiskowych, obyczajowych); mogą wreszcie być dopuszczane ze względu na gwiazdorstwo. Pomy­lenie tych.podrodzajów zdarza się niekiedy ima złe skutki.  Opinie, autorytatywne to sądy, które podaje nam się jako wyraz wiedzy o danym przedmiocie tak pewnej, jak to jest możliwe, lub jako pogląd dyskusyjny, lecz równoprawny z innymi, a także jako owoc powszechnie cenionych doświadczeń.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

DLA PRZYJĘCIA OPINII

Dla przyjęcia opinii autorytatywnych przez słu­chaczy’ bardzo ważna jest wierzytelność osób wypowiadających. Stanowi to część szerokiego za­gadnienia wiarygodności komunikatu,; którym chcę zająć się na innym • miejscu. Tutaj zwrócę uwagę tylko na te okoliczności, które związane są z rolą nadawcy opinii. Autorytet opiniodawcy jest nieodzownym czynnikiem wspomagającym akcep­tację sądu. Opiniodawca przemawia do wielkiej liczby słuchaczy, mówi o sprawach^ które w każ­dym konkretnym przypadku są poważnej: ich części znane zbyt mało, aby mogli urobić sobie własny sąd w tej materii.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WYPOWIEDŹ RADIOWA

Wypowiedź radiowa czy telewizyjna jest zresztą z reguły popularna w for­mie i dość krótka, nie może być zatem pogłębio­nym wykładem. Koncentruje się z natury rzeczy w mniejszej mierze na przewodzie dowodowym, w większej — na . wnioskach., Sądów takich nie przyjmujemy jednak po prostu na wiarę, jeśli to znaczy, że w ogóle bezkrytycznie. Kto by tak myślał, zniekształcałby rzeczywistość. Sądy takie przyjmujemy na zasadzie powagi wypowiadające­go, o której należy jakoś przekonać słuchaczy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

UCZONY BADACZ

Gzy jest to uczony badacz, czy fachowiec, czy działacz społeczny, czy. artysta, opiniodawca po­wagę swoją zdobytą w życiu przynosi do studia jak legitymację. Organizatorzy programu tę legity­mację starają się nam pokazać. Sprawa jest pro­stsza, jeśli’Wgrę wchodzi człowiek sławny. Nie trzeba wymieniać jego funkcji, osiągnięć, samo na­zwisko jest syntetyczną informacją, która starcza za tamte, jeśli nawet słuchaczom nie kojarzą się wszystkie odpowiednie dane. Sytuacja taka jest prawie idealna.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WIĘKSZE ZNACZENIE

Większe znaczenie praktyczne mo­że mieć sława w przypadku artystów, oni bowiem zyskują rozgłos naprawdę szeroki, może to też do­tyczyć niektórych polityków. W ogromnej wię­kszości ludzie z autorytetem znani są w określo­nych kręgach : zawodowych,. w pewnym rejonie kraju lub wśród osób o szczególnych zainteresowa­niach. Wiele czasopism adresowanych. do mniej licznego grona ma łatwiejsze zadanie. Drukując tekst dziennikarza czy naukowca, redakcja może się [spodziewać, :że autorzy , są jako tako znani czytelnikom.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

REDAKCJE PROGRAMÓW

Jakże jednak liczyć na to, gdy audy­torium składa się z wielu milionów osób? Stąd redakcje programów radiowych i telewizyjnych,w których występują autorytatywni opiniodawcy, starają się zbudować ich  należytą osobowość. W grę wchodzi najściślej rozumiana osobowość pu­bliczna, a nawet ta tylko jej część, która podbudo­wuje wygłaszane poglądy. Jeśli mamy być nakło­nieni do przyjęcia tez naukowca, istotne jest, co on w tej właśnie dziedzinie osiągnął; nie uwierzy*, telni go natomiast informacja, że jest działaczem samorzadu osiedlowego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn