Witaj na blogu!

Strona na której jesteś cała stworzona została o mediach. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących reklamy w mediach i Internecie. Pojawią się taże wpisy o telewizji i radio. Mam głowę pełną pomysłów, więc blog będzie aktualizowany na bieżąco. Jeśli interesujesz się taką tematyką to mam nadzieję, że zostaniesz moim stałym czytelnikiem.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Strona na której jesteś cała stworzona została o mediach. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących reklamy w mediach i Internecie. Pojawią się taże wpisy o telewizji i radio. Mam głowę pełną pomysłów, więc blog będzie aktualizowany na bieżąco. Jeśli interesujesz się taką tematyką to mam nadzieję, że zostaniesz moim stałym czytelnikiem.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Strona na której jesteś cała stworzona została o mediach. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących reklamy w mediach i Internecie. Pojawią się taże wpisy o telewizji i radio. Mam głowę pełną pomysłów, więc blog będzie aktualizowany na bieżąco. Jeśli interesujesz się taką tematyką to mam nadzieję, że zostaniesz moim stałym czytelnikiem.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Strona na której jesteś cała stworzona została o mediach. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących reklamy w mediach i Internecie. Pojawią się taże wpisy o telewizji i radio. Mam głowę pełną pomysłów, więc blog będzie aktualizowany na bieżąco. Jeśli interesujesz się taką tematyką to mam nadzieję, że zostaniesz moim stałym czytelnikiem.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Strona na której jesteś cała stworzona została o mediach. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących reklamy w mediach i Internecie. Pojawią się taże wpisy o telewizji i radio. Mam głowę pełną pomysłów, więc blog będzie aktualizowany na bieżąco. Jeśli interesujesz się taką tematyką to mam nadzieję, że zostaniesz moim stałym czytelnikiem.
Zapraszam do lektury!

 

WIDAĆ NA EKRANIE

Chociaż wiedzia­łem, że nie umieści ich sobie pod nosem, to jednak dodatkowym moim zajęciem było przytrzymywa­nie mu ręki, i to w taki sposób, aby naszych zma­gań nie widać było na ekranie. W tych impresjach, które tu kreślę, zgubiłem ra­dio, ledwo wspomniane na początku. Ze względu na cechy, o których tu mowa, było ono i pozosta­ło od telewizji odmienne, chociaż.ta tak bardzo się zmieniła. Procedury realizacyjne radia zapewne się. ulepszyły,nie ;przekształciły  się . jednak w tym, co określa sytuację człowieka uczestniczą­cego w programie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LUDZIE TELEWIZJI

Jesli więc kryterium stałego, etatowego zatru­dnienia uznać za zbyt mechaniczne, to z kolei wli­czenie do telewizyjnej zbiorowości zawodowej te­go typu osób, o których wspomniałem wyżej, nie ma sensu. Sensownie pojęta granica owej zbioro­wości przebiegałaby więc gdzieś pomiędzy owym trzonem etatowców a osobami współpracującymi, choćby, nawet często, lecz na zasadzie luźnej. Jest to oczy wiście granica zarysowana nieostro. Ludźmi telewizji par excellence są ci, którzy zyskali popularność poświęcając się pracy specy­ficznie ‚telewizyjnej^.Może ona polegać ńa podawa­niu tekstu, jak to jest z Janem Suzinem, na prowa­dzeniu rozmowy* co robi Irena Dziedzic, czy reali­zowaniu,, jak Eugeniusz Pach, skomplikowanych programów pod nazwą „Bank miast”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

W WYPOWIEDZIACH LUDZI

Owi zewnętrzni wnoszą wartości zasadni- : cze — fachowość, autorytet. Zrozumiałe jest więc, choć z pewnych ‚względów paradoksalne, że pu­bliczność w większym nieraz stopniu obdarza po­pularnością,’^ podziwem i zaufaniem ludzi dory­wczo działających w telewizji niż stałych jej pra­cowników.Sytuacja ta ma swoje analogie w świecie kultu­ry. W niejednym na przykład czasopiśmie nazwi­ska osób luźno z nim współpracujących błyszczą najsilniejszym blaskiem. ‚ W wypowiedziach ludzi, niechętnych telewizji rola jej załogi porównywana bywa do funkcji urzędników pocztowych przekazujących listy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

NIE WARTE WZMIANKI

Z punktu widzenia ‚epistolografii funkcja ta jest niewarta wzmianki. Jak to wynika ze stwierdzeń wcześniejszych, uważam tę opinię za nieprawdzi­wą, &oć warto pamiętać o okolicznościach, które przyczyniły się ido jej powstania, gdyż stanowią. OMpsobliwość pracy telewizyjnej.- iTyp pracy, jaki wykształciła telewizja, różni się od innych odmian branżowych. Posiada on w Pol­sce tę jeszcze szczególną właściwość, iż reprezen­tuje go załoga jednego w istocie żakładu. Nie chcę lekceważyć, wartości udziału ośrodków pozawar- szawskich, jednakże ilościowe zdominowanie pro­gramu przez . .Warszawę jest bardzo znaczne.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

POZA AGENDAMI

Dodajmy, że bez analogii staje się w tej sytuacji liczebność tele­wizyjnego zakładu > pracy. Ogół i zatrudnionych w telewizji i w radiu przekracza 9000 osób,-z tego większa część przypada na telewizję. Wjej obrę­bie- przytłaczający .Poza agendami w starym budynku telewizji przy placu Powstańców niemal całość działalności sku­pia się w ośrodku przy: ulicy Woronicza/Przy ni­kłej ilościowo produkcji filmów fabularnych; roz­proszonej zresztą, telewizja po raz pierwszy w Pol­sce stworzyła ożywione, wielkie centrum pracy kulturalnej, które ma pewne cechy przemysłowe. Sprawia to nagromadzenie w jednym miejscu zna­cznej liczby studiów z całym ich wyposażeniem technicznym.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ATRAKCYJNOŚĆ PRACY

Jednakowoż atrak­cyjność prdcy w telewi^i, to znaczy pracy wjej zespole właściwym, w szczególności dla ludzi mło­dych, polega zapewne w części na tym, że niemal symbolizuje ona nowoczesność. Załoga telewizyj­na wytwarza pewien własny styl bycia.Inaczej przedstawia się wpływ telewizji na śro* dowiska pracy, których przedstawiciele, biorą udział we współtworzeniu programów, nie stając się członkami załogi. Wpływ ten, z oczywistych powodów, najsilniej zaznacza się w Warszawie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

TEATR TELEWIZJI

Aktor,-który przyjął się w telewizji, znajduje w niej okazje do zagrania relatywnie liczniejsze niż w teatrze. Zofia Kucówna — jak podaje Andrzej Hausbrandt — w ciągu dwudziestu dwu lat swej pracy w teatrze zagrała około czterdziestu ról, w przeciągu zaś kilku. zaledwie lat występowania w telewizji — około dwudziestu.’ Oczywiście, passa w telewizji: nie jest wiecznotrwała.. Zmieniają się kierownicy redakcji, koncepcje, nastroje — i to ma znaczenie — szuka się więc, co jakiś czas nowych twarzy, nowej stylistyki. Niemniej teatr telewizji zwiększył szanse wielu artystów, przede wszy* stkim stołecznych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

TELEWIZJA SZUKA

Telewizja szuka dla siebie aktorów przede wszystkim w teatrze i  opiera się najchętniej na tych, którzy się już czymś zaznaczyli, jeśli nie : wybili; Jednakże,wraz z telewizją przybył ważny czynnik współkształtu­jący wraz z innymi karierę aktora, czasem wspo­magający debiut. Jeśli istnieje w świecie aktorskim coś takiego jak hierarchia zawodowej wartości, te­lewizja odmienia ją stale, wpływa na nią. <tó Nie mamy u nas aktorów wyspecjalizowanych wyłącznie w pracy dla filmu. Związki filmu i tele­wizji rzutują więc na sytuację tego samego środo­wiska aktorskiego,, o którym wyżej była mowa, środowiska w zasadzie teatralnego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

TELEWIZJA DAJE ROZGŁOS

Oczywiście, telewi­zja daje rozgłosi to do niej przyciąga. Okolicz­ność ta ułatwia też karierę. Zapytać natomiast na­leży, czy przyczynia to wagi w środowisku zawo­dowym, czy ; podnosi autorytet, we właściwym kręgu pracy, jak to się z pewnością dzieje w nie­jednym przypadku z aktorami. Nie mam danych, aby kwestię tę rozstrzygnąć. Przychylam się ra­czej do przypuszczenia, że telewizja nie podnosi w tym wypadku rangi zawodowej, chociaż dzięki spopularyzowaniu nazwiska może zwiększyć licz­bę zamówień wpływających od czasopism/ wy­dawnictw itd.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WARTO ZAZNACZYĆ

Warto też zauważyć, że reżyserzy i sceno­grafowie, choć nie pojawiają się na ekranie, korzy­stają z tej samej okoliczności, która współpracę w telewizji czyni szczególnie cenną. Osiągnięcia te- lewizyjne obu tych grup zawodowych sumują się ztym, co wypracowali sobie tworząc dla teatru czy filmu, czyli dla pozatelewizyjnych placówek.  Zamknijmy tę część rozważań możliwie zwię­złymi wnioskami. Jako warsztat pracy telewizja wywiera rozliczne wpływy sięgające poza jej wła­sną załogę. Owe skutki społeczne ujawniają się przede wszystkim w Warszawie. Dwie okoliczności należy: tu podnieść.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn