Category: Telewizja, radio, ludzie

Strony internetowe Rzeszów

Jeśli w najbliższym czasie nasze przedsiębiorstwo ma zamiar rozpocząć swoją działalność na całą Polskę, to powinniśmy zainwestować w zrobienie profesjonalnej i dobre strony internetowej. Dzięki niej nasi potencjalni przyszli konsumenci oraz partnerzy biznesowi będą mogli zapoznać się z ofertą oraz historią naszej firmy. Jest to naprawdę bardzo ważny punkt, gdyż obecnie wszystko sprawdza się za pomocą internetu. Z takiej możliwości korzystają obecnie wszyscy, zarówno konsumenci, jak i profesjonalne przedsiębiorstwa. Bez dobrej strony internetowej nasza firma ma szansę przetrwać tylko w małym miasteczku lub na wsi, gdzie przecież wszystko roznosi się pocztą pantoflową W dużym mieście panuje jednak ogromna konkurencja i strony internetowe Rzeszów wpływają na odniesienie sukcesu przez naszą firmę. W dużym mieście lub w rozpoczęciu działalności na całą Polskę najważniejszym czynnikiem jest reklama. Musi dotrzeć do naszych odbiorców oraz poinformować ich o naszym istnieniu, a w tym pomoże nam właśnie nasza strona internetowe.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

ZE STUDIA I Z ANTENY

Hasło „ze studia i z anteny” nie oddaje jednak wszystkiego. Do mojej pracy zawodowej należy re­fleksja nad środkami masowego przekazu, która żywi się badaniami prowadzonymi w wielu ośrod­kach. Innymi słowy, obok studia i anteny inne je­szcze źródła dostarczyły mi wiedzy o przedmio­cie. Publiczności, na przykład, nie ma w studiu 0  nie wszystko, co o niej mówią, można zaobserwo­wać w domu.To, co powiedziałem, wyjaśni może w jakiejś mierze, dlaczego materiał tej pracy jest tak różno­rodny i dlaczego w sposobie jego ujęcia występują kontrasty — opowieść anegdotyczna sąsiaduje z re­ferowaniem twierdzeń ogólnych.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

INNY ASPEKT

Pisząc „Telewizję, ra­dio, ludzi” brałem pod uwagę inny aspekt sprawy niż przy tamtej pracy. Radio i telewizja urzeczy­wistniają pewną formę kontaktu ludzi z ludźmi. Rozdziela ich nadajnik i odbiornik, łączy przekaz. Tą formą kontaktu rządzą rozmaite warunki zwią­zane między innymi z realizacją przekazu i z jego odbiorem. Tworzą się ponadto nowe grupy spo­łeczne (np. zawodowe środowisko tych, co robią programy), inne zaś społeczne kręgi aktywizują się w szczególny sposób. Ta ostatnia uwaga doty­czy audytorium.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

ZASYGNALIZOWANE ZJAWISKA

Nie ma potrzeby rozwijać tych problemów we wstępnych uwagach. Zasygnalizowanie kilku zja­wisk miało ukazać kierunek, w jakim zdążałem pi­sząc tę książkę.Na koniec chciałbym powiedzieć, że uważam pisanie o radiu i telewizji za potrzebne. Jest ono może bardziej potrzebne niż pisanie o książkach czy o teatrze. Przy tym, choć tak się rzeczy mają,o radiu i telewizji pisze się stosunkowo niewiele.O ile pociąg do książek, teatru, kina, malarstwa może przypominać wciąż odnawiane romanse, o tyle nasz związek z radiem i telewizją przypomi­na raczej małżeństwo.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

PRÓG OCZEKIWAŃ

Obniże­nie progu oczekiwań wiąże się z pewnością z tym, że wyprawa do teatru i do lana wymaga wysiłku, a zatem spodziewamy się wyższej premii. Dodaj­my jeszcze jedną okoliczność: radio i telewizja zaj­mują się rozmaitymi naszymi potrzebami.Z istoty więc naszych stosunków z radiem i te- ^ lewizją wynika, że znamy je w ich chwilach dobrych i w momentach słabości, że nie oszczędzone nam jest to, co nas nudzi, obok tego, co nas zajmu­je.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

CODZIENNA RZECZYWISTOŚĆ

Może dlatego radio i telewizja są akceptowane, j że tkwiąc w powszednim obyczaju przejawiają coś j z natury i rzeczywistości codziennej, łączącej lepsze i gorsze chwile, nudę i zaciekawienie.   Jeśli to, co wyżej napisałem, jest prawdą, to zrozumienie wzajemne nabiera szczególnego zna­czenia. Będąc złączonym na co dzień, nie można oczekiwać jedynie euforii. Na to jednak, aby zwią­zek nie był tępym przyzwyczajeniem, trzeba czynić różne wysiłki. Znać. się wzajem, przystoso­wywać w sposób rozumniejszy, a także umieć wymagać i, jednak, wybierać.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

CENTRALNE POMIESZCZENIE

Gdy w latach pięćdziesiątych wkracza­łem do telewizji, przypominały mi się sytuacje z pierwszych lat-po wojnie, kiedy to centrala za­opatrzenia Państwowej Komunikacji Samochodo­wej i Urząd Wojewódzki dzieliły lokal użytkowa­ny niegdyś przez straż pożarną.Centralnym pomieszczeniem było główne stu­dio, spełniające wielorakie funkcje. Znajdowały się tam przedziwne rekwizyty do najróżniejszych programów, a także przedmioty o tajemniczym przeznaczeniu. Do pierwszej grupy należała, na przykład, schematyczna mapa Polski, w którą wbi­jało się znaczki wyobrażające zjawiska meteorolo­giczne.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

ZACHODZĄCA ANALOGIA

Oczywiście, zachodzi pewna analogia mię­dzy niedoskonałością sprzętu i organizacji a bra­kiem doświadczenia u osób, które się telewizją zaj­mowały zawodowo. Był to w ogóle czas słabo rozgraniczonych kompetencji. W moim wspomnie­niu’pozostał jakiś chaos funkcji spełnianych częściej pod dyktandem chwili niż z racji wyraźnie określonych stałych obowiązków. Gdy byłem kie­dyś umówiony na gadanie co jakiś czas o sprawach kultury, zdarzało mi się samozwańczo-spełniać zadania, które dziś przydzielane są określonej oso­bie powołanej do. organizowania planu czy do strzeżenia realizacji scenariusza.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

CZASY IMPROWIZACJI

Dziś nikt by mnie nie usłuchał, wtedy, natomiast, gdy interweniowa­łem przewidując katastrofę, stosowano się do mo­ich amatorskich postanowień bez szemrania. By­łem po prostu jedyny, który znalazł się na miej­scu i przechwycił inicjatywę. To jednak byłoby coś z dziedziny przewracających się reflektorów. Sprowadzało się po prostu do zapobiegania skut­kom awarii, chociaż już nie technicznej. Czasy im­prowizacji cechowało jednak coś jeszcze innego, coś o bardziej i twórczym charakterze. Otóż w owych latach prób, pierwszych doświadczeń, na­pięć mało było rutyny, dużo zaś wysiłku, aby. jakoś rzecz opanować. To prawda; że gdy czło­wiek zaproszony do udziału kierował wzrok ku redaktorowi, chcąc go zapytać o to, jak wywiązać się z zadania, widział w jego twarzy prośbę o radę w tej samej kwestii.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

SŁABA PODPORA

Słaba była z tej strony podpo­ra. Równocześnie jednak ta sytuacja sprzyjała te­mu, by z tej nie określonej wówczas kategorii etatowych i nieetatowych współpracowników mogły się wysforować pomysły, .talenty, upodobania, uparte dążenia, przyszłe.kariery.((Dokonywał się akt tworzenia z chaosu. To wtedy ustaliły się pe­wne konwencje do dziś respektowane, pewne for­muły . programów. Co ważniejsze, w tamtym czasie formowali się ;niektórzy specjaliści i objawiły przynajmniej zalążkowo — pewne osobowości telewizyjne. Były to początki działalności Zyg­munta Kałużyńskiego, Stefana.Treugutta, Jacka Fuksiewicza.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela