Category: Masowa wyobraźnia

BIOGRAFIA POKOLENIA

Wystarczy choćby uświadomić sobie jeden fakt z zakresu biografii obecnie żyjącego pokolenia w Polsce, ten mianowicie, że ta sama generacja, | która przed dwudziestu pięciu laty zmieniała ustrój polityczny w Polsce i podnosiła z ruin naszą gospodarkę, stoi obecnie przed zadaniem przemo­delowania jej w oparciu o całkiem nową, umaso- wioną na dobre dopiero w ciągu ostatniego dziesię­ciolecia technologię, aby zdać sobie sprawę, jak kolosalnego wysiłku umysłowego i elastyczności wymagamy od naszych współczesnych. A przecież trzeba do tego dodać, że wielu ludzi, na których spada dzisiaj w skali społecznej odpowiedzialność za tę wielką przemianę, dokonało już uprzednio, w planie indywidualnym, kolosalnego wysiłku wy- dźwignięcia się z warstw społecznie upośledzonych, pozostających jedynie w nikłym związku z oświatą i kulturą umysłową.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

SPRAWY UMYSŁOWE

Dlatego sprawy owego rynsztunku umysłowe­go — i nie tylko w końcu umysłowego, ale i mo­ralnego oraz kulturalno-obyczajowego — stają się problemami coraz ważniejszymi, wysuwają się na plan pierwszy w nadciągającej erze technotronicznej Ich waga zaznacza się w obydwu perspekty­wach — zarówno więc w tej dalszej, o której mó­wiłem na początku, kiedy to człowiek pozbawiony aktywnego stosunku do kultury, chęci tworzenia w sposób bezinteresowny dóbr nie związanych ściśle z konsumpcją materialną, a także ciekawości skierowanej w stronę poznania świata i swojej własnej osoby, będzie po prostu człowiekiem wyko­lejonym i głęboko nieszczęśliwym, jak i tej bliż­szej, wymagającej wysiłku wyobraźni i talentu, ko­niecznego do przełamania barier dzielących nas od nowoczesnych metod produkowania i organizacji pracy oraz nowoczesnego spojrzenia na rozwój dzi­siejszego ś wiata.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

STWIERDZONA SPRAWA

Jest już dzisiaj sprawą stwierdzoną ponad wszel­ką wątpliwość, że istnieje ścisły związek pomiędzy stopniem wykształcenia społeczeństw a dokonują­cym się obecnie postępem technicznym i produk­cyjnym. Ze wszystkich kapitałów, zaangażowanych w nowoczesny proces produkcyjny, najwyższą cenę posiada kapitał ludzkiej wynalazczości. Analizy naj­bardziej zaawansowanych przedsiębiorstw świata wykazują, że ich urządzenia techniczne, budynki i maszyny są już dzisiaj stosunkowo łatwe do wy­produkowania, natomiast ich potencjał i dynamika wzrostu wspiera się przede wszystkim na organi­zacji produkcji i wynalazczości. Gdyby odjąć im te dwa elementy, pozostałyby kupą cegły i żela­stwa bez większej wartości, ów kapitał wyna­lazczości i organizacji posiada zaś tę osobliwą ce­chę, że musi się nieustannie odświeżać.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

TEMPO ZASTĘPOWANIA

Wystarczy prześledzić tempo, w jakim jedne urządzenia zastę­powane są przez inne, doskonalsze, zaobserwować tempo starzenia się metod i produktów uchodzących jeszcze niedawno za niesłychanie nowoczesne, aby zorientować się, jak wielką rolę odgrywa nieustan­nie odnawiająca się myśl. I nie tylko zresztą sama wynalazczość teoretyczna, ale także umiejętność możliwie najszybszego wdrożenia pomysłu do prak­tycznej produkcji przemysłowej.Wspomniany tu już J.-J. Servan-Schreiber przy­tacza ciekawą tabelę skracania się odstępów dzie­lących główne wynalazki ostatnich dwóch stuleci od ich praktycznej realizacji w skali przemysło­wej.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

UTRZYMANIE TEMPA

Jest truizmem powtarzanie, że aby utrzymać to niesłychane tempo wynalazczości, a równocześnie, co niekiedy okazuje się znacznie trudniejsze, owo ciągłe skracanie się odstępu między wynalazkiem i jego praktyczną realizacją w skali przemysłowej, potrzebna jest coraz liczniejsza kadra ludzi twór­czych i wykształconych, o dużej chłonności umy­słowej. Przodujące kraje świata poznaje się dzi­siaj między innymi po liczbie kształcących się tam studentów. I tak na przykład w USA studenci sta­nowią 43 procent całej ludności pomiędzy dwu­dziestym a dwudziestym czwartym rokiem życia, w ZSRR — 24 procent, w Japonii — 13,5 procent, w Kanadzie — 22,5 procent, w Szwecji — 11 pro­cent.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

DOBRY FACHOWIEC

Wydaje się jednak — bez wgłębiania się tu w dalszy rozbiór podanych wyżej cyfr że rzecz nie polega jedynie na potocznie rozumianym wy­kształceniu czy przygotowaniu fachowym. Polega
ona także na pewnej postawie intelektualnej, na­cechowanej ciągłym poszukiwaniem i ciągłym pragnieniem zmian. Dzisiaj pojęcie „dobrego fa­chowca” traci w przodujących gałęziach przemy­słu i produkcji swoje dotychczasowe znaczenie, po­nieważ zasób fachowości, nabyty w określonym momencie ludzkiego życia, starzeje się niesłycha­nie szybko. Tak jak maszyna, urządzenie technicz­ne, wkrótce już okazuje się poniżej obowiązujących w danej dziedzinie standardów, tak samo dzieje się z człowiekiem, który wyuczywszy się określonych umiejętności nie jest w stanie ich rozwijać, jeśli nie sięga myślą daleko naprzód.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

URZĄDZENIE TECHNICZNE

Tak jak maszyna, urządzenie technicz­ne, wkrótce już okazuje się poniżej obowiązujących w danej dziedzinie standardów, tak samo dzieje się z człowiekiem, który wyuczywszy się określonych umiejętności nie jest w stanie ich rozwijać, jeśli nie sięga myślą daleko naprzód. We współczesnym świecie spotykamy się z krajami, które, nastawiw­szy się w pewnym momencie na określony typ pro­dukcji, odpowiadający najlepiej ich aktualnym możliwościom i panującym w danej chwili koniun­kturom, już wkrótce znajdują się nawet ze swoimi najbardziej wyspecjalizowanymi dziedzinami w„po- bitym polu”, ponieważ w ich kalkulacje nie włą­czony został moment nie tylko tego, co jest dzi­siaj, ale i tego, co stanie się jutro.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

KOMPUTERY I MASZYNY

I tu, poza potocznie rozumianym wykształceniem, konieczny jest moment wyobraźni. Komputery i maszyny matematyczne mogą w pewnych grani­cach dokładności przewidzieć, co stanie się za pięć, dziesięć lub nawet pięćdziesiąt lat, jednakże jest to możliwe tylko przy — jakże niedorzecznym! — za­łożeniu, że ową przyszłość kształtować będą wy­łącznie te czynniki, które znamy dzisiaj i które mo­żemy podyktować naszym maszynom jako założe­nia wyjściowe. Niestety, nigdy w historii, a zwłasz­cza w historii okresów tak burzliwych jak ten, który przeżywamy obecnie, nie zdarzyło się je­szcze, aby nagle jakiś nieprzewidziany czynnik czy to w układzie sił politycznych, czy w dzie­dzinie wynalazczości technicznej nie krzyżował nie­wątpliwych, zdawać by się mogło, rachub, skiero­wując cały rozwój w odmiennym kierunku.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

WAŻNY MOMENT

Dlate­go właśnie tak ważny jest zarówno moment prak­tycznej wiedzy i umiejętności, jak i moment imagi- nacji, elastyczności umysłowej, pozwalającej nie tylko sprawnie myśleć, ale w dodatku przełamy­wać przyjęte reguły myślenia, wyczuwać nie prze­widywane dotychczas szanse, rewidować skostniałe aksjomaty. W ten sposób wprost od problemów rewolucji technologicznej przechodzimy do sprawy postaw umysłowych, które kształtują szeroko rozumiane wychowanie i kultura. Wchodzimy na grunt, na którym wyrabia się nie tylko ludzka wiedza, ale ogólniejsza ludzka postawa życiowa i moralna, a także nasza wrażliwość. Jest to przejście nieomal bezpośrednie, zależność pomiędzy stopniem świado­mości społeczeństwa, pomiędzy bodźcami, które kształtują jego działanie w sferze światopoglądu, kultury i tradycji, a jego zdolnością do pokony­wania zadań produkcyjnych i organizacyjnych, jest niemal automatyczna. Mogą stąd wynikać zarówno nieoczekiwane, dynamiczne przyspieszenia, jak i efekty opóźniające.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

DO PRZYKŁADU

Jeszcze raz sięgnijmy do przykładu z książki Wielowieyskiego: „W roku 1831 po ulicach Londynu kursowało już w publicznej komunikacji dwadzieścia wozów o na­pędzie parowym. W trzydzieści lat potem ten ro­dzaj transportu tak się rozwinął, że zagroził han­dlowo innym środkom komunikacji. Zainteresowani doprowadzili wówczas do uchwalenia szeregu u- staw. Ustawa z 1861 roku ograniczała szybkość po­jazdów w mieście do 9 km/godz., a ustawa z roku 1865 („The Red Flag Act”) zmniejszała tę szybkość do 7 km/godz. poza miastem i do 3,5 km/godz. w mieście oraz wymagała, aby przed każdym pojaz­dem mechanicznym w mieście szedł człowiek z czer­woną chorągwią lub czerwoną latarnią w nocy.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela