Category: Masowa wyobraźnia

PROBLEM LUDZKOŚCI

Odpowiedź na to pytanie jest obec­nie głównym problemem, przed którym staje ludz­kość jako całość, a zwłaszcza kraje wysoko roz­winięte. Jeśli nie chcemy negować tego problemu, co znaczyłoby po prostu wyznaczenie sobie bliż­szego czy dalszego terminu samobójstwa przez spo­łeczeństwa bogate, zasobne lub przynajmniej znaj­dujące się na szczeblu uprzemysłowienia, oraz od­rzucimy wszelkie pomysły masowego ludobójstwa (przed nimi wzdraga się nie tylko odruch moralny, ale — jak czytamy to w wielu publikacjach — tak­że zwykły zmysł praktyczny, gdyż największe na­wet kataklizmy wojenne nie są w stanie zatrzymać przyrostu naturalnego), pozostają jedynie dwa roz­wiązania, a właściwie dwa środki, które działać muszą równocześnie: po pierwsze zatrzymanie gwałtownego przyrostu ludności w rejonach nę­dzy, po drugie rozwinięcie produkcji, zwłaszcza rol­nej, krajów zacofanych na tyle, aby mogły zaspo­kajać swoje potrzeby w zakresie podstawowego wy­żywienia ludności. Oba te zadania warunkują się wzajemnie.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

W OBU PRZYPADKACH

Tu jednak, w obu wypadkach, na przeszkodzie staje niski poziom oświaty regionów zacofanych. Jest faktem stwierdzonym, że wśród społeczeństw bogatszych, w których poziom oświaty jest wyższy, przyrost naturalny jest mniejszy. Te społeczeństwa również dają sobie lepiej radę z uruchamianiem nowych motorów produkcji i intensyfikacją upraw. Większość społeczeństw głodujących uprawia zie­mię w sposób prymitywny, z czego wynikać musi mały plon. Większość społeczeństw głodujących nie przyjmuje również argumentów zakazujących im się rozmnażać. Ciekawe przykłady tego ostat­niego zjawiska znajdujemy w Indiach. Wielka ak­cja sterylizacji, popierana przez rząd, objęła tu je­dynie około 5 milionów ludzi, a więc liczbę zbli­żoną do jednej trzeciej rocznego przyrostu ludno­ści w tym kraju.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Hindusi nie wierzą w żadne środ­ki zapobiegawcze, jedynym sposobem, który we­dług „Raportu Pearsona” zdołał tam uzyskać pew­ną popularność, jest zaszywanie kapsułki zapobie­gającego ciąży silastiku pod skórę kobiety. Zabieg ten, zbliżony do zastrzyku, kojarzy się mieszkań­com ze szczepieniami przeciwko epidemiom cho­lery i dżumy, których skuteczność udało im się stwierdzić. Z metodą tą znawcy problemu zdają się łączyć pewne nadzieje, do tego nawet stopnia, ze niemieccy autorzy Hermann Kahn i Anton Wie­ner skłonni są nawet sądzić, że przewidywana w ro­ku 2000 liczba 7 miliardów mieszkańców Ziemi być może zmniejszy się o jeden lub nawet dwa miliardy.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

Z OTUCHĄ

Pewną otuchą w tej mierze napawają także inne, częściowe sukcesy, takie na przykład, jakimi wykazać się mogą Japończycy; w Japonii w roku 1947 przyrost wynosił 34,3 osoby na tysiąc ludności, ale już w roku 1956 — jedynie 17,2 na tysiąc. Nie pozostaje to bez wpływu na ogromny skok cywilizacyjny, jaki dokonuje się obecnie w Japonii, ale też przeciętny poziom oświaty i kul­tury w tym kraju był zawsze wyższy niż w rejo­nach najbiedniejszych świata. Na ten ostatni temat Claus Jacobi przytacza bo­wiem w swojej książce pewien dość makabryczny szczegół, a mianowicie, jak twierdzi, badania me­dyczna wykazały, że dzieci permanentnie niedoży­wione, konkretnie zaś pozbawione dostatecznej ilości protein, posiadają objętość mózgu blisko 20 procent mniejszą niż dzieci żywione normalnie.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

W REJONACH NĘDZY

W ten sposób w rejonach nędzy również sama struktura organizmu zdaje się przeciwstawiać ogar­nianiu nowych rozwiązań, stanowiących jedyną nadzieję uniknięcia katastrofy. Obecnie firma Shell opracowała technologię produkcji protein z pe­wnej odmiany bakterii morskiej, która rozmnaża się pod wpływem metanu, stanowiącego produkt uboczny rafinacji ropy naftowej. Znana firma naf­towa BP uruchomiła fabrykę wytwarzającą rocznie 16 tysięcy ton protein. Za dziesięć lat produkcja ta, jak twierdz^ specjaliści, może być nieograni­czona, i sześćset rafinerii wystarczy, aby wytwo­rzyć 20 milionów ton protein, to znaczy tyle, ile wynosi zapotrzebowanie światowe. Byłaby to dzia­łalność zbawcza w najbardziej dosłownym sensie tego słowa.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

ZASADNICZY ZWROT

Zasadniczym zwrotem może być jednak, obok zahamowania „potopu ludzkiego”, intensyfikacja produkcji w rejonach zacofanych. Według obliczeń ONZ potrzebne są do tego środki finansowe w wy­sokości około jednego procenta brutto światowego produktu rocznego. Jest to cyfra czterokrotnie wyż­sza niż pomoc, jaką kraje zamożne udostępniają dzisiaj krajom zacofanym. Równocześnie, jak obli­czył profesor Fritz Baade z Kolonii, jest to także koszt dwukrotnie wyższy od wydatków na I wojnę światową, zbliżony do kosztów II wojny światowej i niższy niż przewidywany koszt kilku pierwszych miesięcy III wojny światowej.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

HISTORIA LUDZKOŚCI

Oczywiście pomocy tej trzeba nie tylko udzielić — musi być ona po­nadto przyjęta, to’znaczy przyswojona przez kraje zacofane, które aby tego dokonać, przeskoczyć mu­szą barierę swego dotychczasowego poziomu cywi­lizacji i oświaty. Przypomina się tu, niczym pro­roctwo, stare powiedzenie H. G. Wellsa: „Historia ludzkości coraz bardziej przybiera wygląd wyścigu pomiędzy oświatą a katastrofą.”Szkic ten zacząłem od sięgającej daleko w przy­szłość perspektywy. Niewątpliwie, zanim my w Pol­sce staniemy przed problemami, o których mówi­łem wyżej, będziemy musieli pokonać etapy bliż­sze, związane z naszymi własnymi procesami roz­wojowymi.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

WIELKIE PROBLEMY ŚWIATA

Jednakże owe wielkie problemy świata nie są jedynie bajką o żelaznym wilku, lecz spra­wami, bez których uwzględnienia wszelkie rozwa­żania nad naszymi problemami krajowymi muszą być krótkowzroczne i połowiczne. Naszym naj­bliższym zadaniem jest jednak przeprowadzić in­tensyfikację produkcji i jej modernizację. Pozwoli nam ona wyjść z ram „społeczeństwa przemysło­wego” w etap określany jako „wysoko rozwinięte społeczeństwo przemysłowe” — a więc ten mniej więcej, na którym znajduje się obecnie Francja, NRF czy Wielka Brytania — co, przy pomyślnym wykorzystaniu istniejących możliwości, może do­konać się w granicach lat osiemdziesiątych.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

PRZEMELDOWANIE SYSTEMU

W tym celu musimy jednak nie tylko dokonać przemode­lowania naszego systemu produkcyjnego, włączając weń dające niesłychane przyspieszenie metody pla­nowania przy pomocy maszyn liczących i coraz szerzej pojętą automatyzację, ale musimy także, jak się zdaje, dokonać rzetelnej rekapitulacji tych wszystkich przemian, jakie już dokonały się u nas w trakcie przechodzenia od stadium rolno-przemy­słowego do przemysłowego. Słowem, nie tylko za­planować to, co się stanie, ale również zdać sobie sprawę z tego, co już się stało. Nie ulega bowiem kwestii, że w trakcie burzliwych przemian ubie­głego ćwierćwiecza w Polsce element porządku­jącej refleksji był w wielu dziedzinach zbyt słabo obecny. A więc potrafiliśmy ustalać kolejne inwe­stycje produkcyjne, wyznaczać etapowe plany roz­woju produkcji, spożycia, wzrost oświaty i kultury, ale wymykało się z naszego pola widzenia wiele zjawisk będących rezultatem tych posunięć.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

MASOWA OŚWIATA

Nie zdawaliśmy sobie na przykład dość jasno sprawy, jakie efekty społeczne, obyczajowe czy kulturowe pociągnie za sobą bujny rozwój przemysłu, nara­stająca urbanizacja, wszelkie postępujące w ślad za tym migracje społeczne. Nie wiedzieliśmy, jak masowa oświata, powszechny dostęp do kultury i wzrost czytelnictwa odbiją się na charakterze światopoglądu i systemie wyobrażeń, będących dziś udziałem naszego społeczeństwa. Nie mieliśmy po­jęcia, że tak bujnie rozwinie się u nas telewizja i co wyniknie z masowego jej odbioru. Wreszcie, co wydaje się rzeczą zasadniczą, nie zdawaliśmy sobie dostatecznie jasno sprawy z tego, jakim mia­nowicie wyposażeniem umysłowym nie tylko w za­kresie przygotowania zawodowego, ale także w dziedżinie szerszych nastawień intelektualnych i spraw­ności myślowych dysponować musi współczesny nam człowiek, aby nie tylko oprzeć się rezultatom przeżywanych wstrząsów, ale także stawić czoło nie mniejszym wyzwaniom, które go oczekują.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela