Category: Masowa wyobraźnia

PRZYROST LUDNOŚCI

Otóż należy zacząć od tego, że przyrost ludności, jak wiadomo, nie dokonuje się w zwykłym postę­pie arytmetycznym, lecz narasta w postępie geome­trycznym. Znaczy to, że regiony i kraje gęściej za­ludnione dają automatycznie większy przyrost niż regiony i kraje zaludnione rzadziej. Obecnie w ska­li światowej przyrost ów jest bardzo szybki, na jedenaście narodzin wypada średnio pięć zgonów, różnica sześciu istnień ludzkich stanowi więc nad­wyżkę, o którą co sekundę (!) powiększa się zalud­nienie naszego globu. Rocznie przybywa na świecie 70 milionów nowych ludzi, to znaczy liczba równa dwukrotnej liczbie ludności Polski; oczywiście każ- dy z tych 70 milionów oznacza dalsze przyspiesze­nie narodzin czekających nas za kilkanaście lat.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

OD POCZĄTKU ISTNIENIA

Od początku istnienia cywilizacji ludzkiej na Ziemi za­ludnienie naszego globu wzrosło do liczby około 3,5 miliarda mieszkańców. Za trzydzieści lat, według przewidywań demografów, ludność Ziemi wynie­sie 7 miliardów, co znaczy, że w ciągu tych trzy­dziestu lat przybędzie tyle ludzi, co w ciągu po­przednich kilkunastu tysięcy lat. Przy tym tempie przyrostu, według obliczeń „Raportu Pearsona”, za sześć i pół stulecia na każdego człowieka wy­padać będzie nie więcej niż 100 centymetrów kwa­dratowych ziemskiego lądu.Tego kolosalnego przyrostu ludności nie są w sta- riie powstrzymać żadne kataklizmy i wojny. Wpra­wdzie w XIV wieku epidemia czarnej ospy wytra­ciła połowę ludności ówczesnej Europy, jednak od roku 1796, kiedy to Jenner wynalazł pierwszą szczepionkę, podobne masakry nie zdarzają się już, zwłaszcza w rejonach rzadziej zaludnionych i wy­żej cywilizowanych.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

DEMOGRAFICZNA SPRAWA

Druga wojna światowa, któ­ra pociągnęła za sobą 50 milionów ofiar ludzkich,nie była w stanie zahamować przyrostu ludności i w dzień po zakończeniu wojny ludność świata okazała się liczniejsza niż na jej początku. Zasadniczą sprawą dla sytuacji demograficznej świata stało się zahamowanie, dzięki postępom me­dycyny, kierującej się szlachetnymi nakazami hu­manitaryzmu, śmiertelności wśród niemowląt. I tak na przykład jeszcze w roku 1950 w Egipcieha każ­dy tysiąc noworodków umierało ich w pierwszych tygodniach sto trzydzieści; w roku 1969 wskaźnik śmiertelności wyniósł trzydzieści na tysiąc^Dal- szymi przyczynami są: przedłużanie się życia ludz­kiego w rejonach cywilizowanych oraz, przede wszystkim, wspomniana wyżej geometryczna zasa­da mnożenia się populacji świata.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

NIEPOWSTRZYMANY PRZYROST

Ów niepowstrzymany przyrost naturalny rozkła­da się nierównomiernie na poszczególne rejony świata. Od roku 1930 ludność Europy wzrosła o 100 milionów ludzi — ludność zaś Azji o 1 miliard. Za trzydzieści lat regiony świata należące do czołówki bogactwa, a więc Europa i Ameryka Północna, li­czyć będą 1,5 miliarda mieszkańców, podczas gdy rejony ubóstwa i nędzy — Azja, Afryka i Ameryka Łacińska — zamieszkiwane będą przez 5,5 miliarda ludzi. W tej sytuacji już obecnie jedna piąta lud­ności świata dysponuje czterema piątymi wszelkich dóbr konsumpcyjnych wytwarzanych na kuli ziem­skiej.Dopiero to ostatnie stwierdzenie pokazuje roz­miary niebezpieczeństwa. Jest rzeczą stwierdzoną, że im niższy poziom dobrobytu — tym większy przyrost naturalny.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

REGIONY SKRAJNEJ NĘDZY

W rejonach najskrajniejszej nędzy ów przyrost jest najbujniejszy. W cierpią­cych wieczną nędzę Indiach roczny przyrost lud­ności wynosi 13 milionów, to znaczy tyle, ile wy­nosi cała ludność zamożnej Australii. Nie trzeba dowodzić, że najbardziej bezpośrednim tego rezul­tatem jest dalej pogłębiająca się nędza. Ogólnie w krajach niedorozwiniętych gospodarczo na każ­dych stu mieszkańców dwudziestu jest niedożywio­nych. Według danych ONZ ponad 300 milionów dzieci, a więc 22 procent wszystkich dzieci na świe- cie, żyje w stanie permanentnego niedożywienia.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

PROCENT GŁODUJĄCYCH

Ów procent niedożywionych i głodujących nie tylko nie zmniejsza się, ale przeciwnie, głównie na sku­tek ogromnego przyrostu naturalnego w najuboż­szych rejonach świata — stale wzrasta. Tak więc w roku 1939 około 39 procent wszystkich miesz­kańców świata spożywało mniej niż 2200 kalorii dziennie, to znaczy znajdowało się w stanie nie­dożywienia; obecnie dotyczy to już 60 procent zie­mian. Wystarczy tych cyfr, aby uświadomić sobie, ja­kie mogą być społeczne konsekwencje tego stanu rzeczy. Andriej Zacharów, wybitny atomista ra­dziecki, miał się wyrazić na ten temat: „Głód po­ciąga za sobą jako reakcję łańcuchową wojny i nie­nawiść i powoduje obniżenie się poziomu życia na całym świecie.”

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

MASOWA FALA BEZROBOCIA

Pociąga on również za sobą masową falę bezro­bocia, tym razem nie spowodowanego, jak w oma­wianej wyżej wizji społeczeństwa postindustrialnego, brakiem potrzeby produkowania, lecz nędzą i niewydolnością produkcyjną społeczeństw. Od czasów kiedy hitleryzm pokazał, że masowe bez­robocie jest najżyźniejszym gruntem dla ekstre- mizmów społecznych, waga tego czynnika nie może być niedoceniana. I tak w Ameryce Południowej jedna czwarta ludności znajduje się w stanie cał­kowitego lub częściowego bezrobocia. W Indiach bezrobocie wzrasta w postępie trzykrotnym, w Sin­gapurze — sześciokrotnym. W głodujących rejo­nach świata masy bezrobotnych i niedożywionych ludzi ze wsi wykazują tendencję do przesuwania się do miast, w nadziei znalezienia chleba i pracy.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

OBOK PROCESU URBANIZACJI

I tak obok procesu urbanizacji związanej z roz­wojem przemysłujak to ma na przykład miejsce u nas — odbywa się również osobliwy pro­ces urbanizacji spowodowanej nędzą i głodem. W Afryce napływa do miast rocznie około miliona ludzi, w Ameryce Łacińskiej —        3 miliony,w Azji — 4 miliony. Dookoła miast współczesnych w rejonach Trzeciego Świata tworzą się więc co­raz potężniejsze oceany nędzy, dzielnice przed­miejskie zamieszkałe przez ludzi, którzy sami po­zostając w stanie nędzy i głodu, ocierają się rów­nocześnie o dobrobyt grup uprzywilejowanych, co powoduje uczucia nienawiści i budzi chęć odwetu. Znane hasło: „Wsie oblegają miasta”, znajduje w tym logiczne wytłumaczenie i racjonalną prze­słankę.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

BYT ŚWIATA

Byt świata dostatku, świata wkraczające­go w stadium konsumpcyjne lub postindustrialne, zostaje w sposób najbardziej ewidentny zagrożony przez narastający gniew głodujących mas z rejo­nów przeludnionych i ogarniętych nędzą. Równo­cześnie świat jako całość stał się już zbyt mały, zbyt zintegrowany, aby kraje bogate mogły od­grodzić się od krajów biednych. Przeczy temu nie tylko nakaz humanitarny, ale przede wszyst­kim racjonalnie zrozumiały interes samych bo­gatych, dla których pogłębianie się istniejącej obecnie sytuacji grozi wojnami, katastrofą, zagła­dą. Dlatego rację miał John Kennedy mówiąc: „Je­śli społeczeństwo liberalne okaże się niezdolne, aby przyjść z pomocą ogromnym rzeszom głodnych, nie uratuje ono również małej liczby tych, którzy są bogaci.”

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

WIELKI ŚWIAT NĘDZY

Ów wielki świat nędzy, z którym sąsiadujemy, stanowi więc nie tylko zagrożenie, ale i praktycz­ne zobowiązanie dla świata dobrobytu lub wzglę­dnej choćby zamożności. Obecnie to, co najogól­niej dałoby się określić jako „cywilizacja białych”, produkuje na jednej trzeciej powierzchni Ziemi 57 procent całej żywności świata; różnica w spo­życiu jest jeszcze większa. Współczesna ludzkość, niezależnie nawet od różnic politycznych, dzieli się coraz jaskrawiej na kraje, które są coraz bogatsze, oraz na takie, które są coraz biedniejsze. Pomię­dzy jednymi a drugimi powstaje dramatyczna prze­paść. Jaka wynika z tego perspektywa na przyszłość, czy istnieją jakieś środki zaradcze wobec opisane­go stanu rzeczy?

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela