Category: Masowa wyobraźnia

OD POCZĄTKU LUDZKOŚCI

Człowiek od samego zarania swojej cywilizacji produkował. Kolejne rewolucje techniczne powię­kszały jego możliwości produkcyjne, pozwalając mu uruchamiać coraz większe zasoby energii, ale równocześnie ów postęp produkcyjny nigdy do­tąd nie stawiał go w sytuacji, kiedy jego praca sta­wała się wręcz niepotrzebna dla zaspokojenia po­trzeb własnych i społeczeństw. Można dyskutować, czy liczba ludzi zatrudnionych w produkcji zmniej­szała się na przestrzeni dziejów, czy też nie. Jest faktem, że w społeczeństwach pierwotnych naj­prawdopodobniej pracowali wszyscy. Jest równie faktem, że później, osiągane dzięki lepszym meto­dom produkcyjnym, nadwyżki dóbr materialnych pozwalały na wydzielenie się warstw nie pracują­cych bądź też nie pracujących w bezpośredniej pro­dukcji.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

MASOWY PROCES

Wiadomo także, że niekiedy proces maso­wego zatrudnienia stymulowany był sztucznie i na przykład w starożytnym Rzymie wiele prac, które mogły być wykonywane przez mechanizmy lub zwierzęta, kalkulowało się taniej, gdy wykonywali je niewolnicy. Tak czy owak jednak, przy ciągłym wzroście liczby ludności naszego globu nigdy nie staliśmy wobec sytuacji, aby rzeczywiście maso­wa praca produkcyjna jego mieszkańców nie była po prostu potrzebna.Jaki będzie efekt owego przełomu — trudno do­kładnie przewidzieć. Jedno wszakże wydaje się dość jasne, że człowiek stopniowo wyzuty zostanie ze swoich najbardziej podstawowych nawyków psychicznych, związanych z pracą.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

DLA WIELU POKOLEŃ

Że będzie mu­siał znaleźć nowe ujścia dla swojej energii, odna­leźć w życiu nowe cele, ustanowić nowe wartości, nadające sens jego istnieniu. Dla wielu pokoleń utopistów społecznych, wspa­niałych marzycieli, ludzi kultury i wizjonerów, owa przyszłość, którą możemy już dostrzegać poza granicami fantazji, oznaczać będzie spełnienie ich najszlachetniejszych marzeń o wyzwoleniu człowie­ka. Praca, jakkolwiek byśmy podnosili jej walory moralne, widząc w niej podstawowy element zwią­zku człowieka ze społeczeństwem, z innymi ludź­mi, wreszcie z naturą, jest równocześnie przekleń­stwem. Idea absolutnej świętości pracy obca jest nie tylko antropologii marksistowskiej, ale wydaje się także daleka najstarszym tekstom ludzkości, w myśl których Bóg, wyganiając Adama z raju, mówi doń wyraźnie: „Przeklęta będzie ziemia w dziele twoim: w pracach jeść z niej będziesz po wszystkie dni żywota twego, ciernie i osty rodzić ci będzie, a ziele będziesz jadł ziemne; w pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba.”

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

IDEA ŚWIĘTOŚCI

Idea absolutnej świętości pracy obca jest nie tylko antropologii marksistowskiej, ale wydaje się także daleka najstarszym tekstom ludzkości, w myśl których Bóg, wyganiając Adama z raju, mówi doń wyraźnie: „Przeklęta będzie ziemia w dziele twoim: w pracach jeść z niej będziesz po wszystkie dni żywota twego, ciernie i osty rodzić ci będzie, a ziele będziesz jadł ziemne; w pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba.”Niemniej jednak właśnie ten pot i ta praca u- kształtowały nie tylko nasze wszystkie instytucje społeczne, nie tylko nasz etos, ale także najstarsze nasze atawizmy, system naszych zachowań i reakcji. Nie należy się więc spodziewać, że człowiek posta­wiony w obliczu świata bez pracy, bez konieczno­ści masowego wysiłku produkcyjnego, przyjmie tę wizję od razu jako szansę Arkadii, jako powrót do krainy sztuk, nauk i bezinteresownej twórczości, z której wygnała go pogoń za chlebem.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

OBJAWY ALIENACJI

Raczej prze­ciwnie — należy sądzić, że przynajmniej w pierw­szym, nie wiadomo jak długim okresie, poczuje się on odarty ze swoich najświętszych wierzeń, ode­rwany od tradycji, pozbawiony celów. Już dzisiaj, pisząc o nadchodzących zarysach epoki „techno- tronicznej” (od zbitki słów „technologia” i „elektro­nika”), amerykański publicysta zauważa:„Objawy alienacji i depersonalizacji wydają się już łatwe do odnalezienia w społeczeństwie amery­kańskim. Wielu Amerykanów czuje się «mniej wolnymi»; uczucie to zdaje się być powiązane z utratą «celu»; wolność zakłada wybór sposobu działania, a działanie opierać się musi na świadomości celów. Jeśli obecne przechodzenie Ameryki do epoki tech- notronicznej nie przynosi owoców w postaci oso­bistego zadowolenia, następna faza przynieść może gwałtowny spadek zainteresowań politycznych i społecznych, ucieczkę od społecznej i politycznej odpowiedzialności w stan «wewnętrznej emigra­cji.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

FRUSTRACJA POLITYCZNA

Frustracja polityczna może wzmóc trudności związane z absorbowaniem i przyzwyczajaniem się do zmian zachodzących w otoczeniu, wywołując stan utraty równowagi psychicznej.”Jest to zjawisko całkiem normalne i prawidłowe. W konkretnym wypadku amerykańskim składa się na nie wiele skomplikowanych przyczyn ubocznych, nie ulega jednak kwestii, że podobne zjawiska bę­dą przetaczać się poprzez różne społeczeństwa i za­wsze, nawet gdy u celu ogólniejszej drogi ludzko­ści rysować się będą obietnice od dawna wymarzo­ne, w pierwszym okresie przełomu wywoływać one będą sprzeciw, bunt, nastrój paniki i katastro­fy.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

PIERWSZY AKT POSTĘPU

Pierwszym bowiem aktem wszelkiego postępu jest burzenie istniejącego stanu rzeczy, a więc tym śamym wyrywanie całych grup, warstw lub wręcz całych społeczeństw z ich wypróbowanej koleiny życiowej i rzucanie ich na pastwę niewiadomego.We wspomnianej już książce Andrzej Wielo­wieyski przytacza znany etnografom przykład, jak to biali przybysze zaprezentowali jakiemuś prymi­tywnemu plemieniu żyjącemu na Nowej Gwinei siekierę żelazną w miejsce używanej tutaj ciężkiej siekiery kamiennej. Tubylcy z wielkim szacunkiem odnieśli się do tego przedmiotu, podziwiając jego sprawność i łatwość, z jaką można się nim posługi­wać. Ńiemniej jednak odmówili przyjęcia siekiery w prezencie, ponieważ twierdzili, i słusznie, że po­siadanie narzędzia, którym z równą łatwością po­sługiwać by się mógł tak mąż, jak niewiasta czy dziecko, musiałoby zachwiać strukturę społeczną rodziny, doprowadzić’ do upadku autorytetów, zni­szczyć cały ich ustrój.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

NAKREŚLONA WIZJA

„W tym wypadku — pisze autor — stabilne ple­mię skutecznie obroniło się przed niebezpiecznym nowatorstwem. My już nie mamy szans na dokony­wanie takich operacji. Już dawno i słusznie zrezy­gnowaliśmy z beznadziejnej, w warunkach uniwer­salnej wymiany — obrony przed nowinkami tech­nicznymi. Ale czy świadomie?” (s. 32)Wizja, którą dość pobieżnie starałem się tutaj na­kreślić, nie szczędząc jej pewnych rysów ciemnych i bolesnych, jest jednak w całości wizją optymis­tyczną. Dotyczy krajów bogatych, przed którymi zarysowuje się perspektywa coraz większego dobro­bytu, mimo że oddziela je od niego być może bar­dzo burzliwy okres wstrząsów i katastrof społecz­nych.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

NA SAMYM KOŃCU DROGI

Na samym jednak końcu tej drogi rysuje się mgliście obraz osobliwej „ziemi obiecanej”, kiedy człowiek, wyzwolony z bezpośrednich nakazów wal­ki o byt, będzie mógł zająć się swoim właściwym powołaniem, to znaczy doskonaleniem swojej oso­bowości, kultury, znacznie swobodniejszym niż do­tychczas poszukiwaniem swojego szczęścia. Byłoby jednak fałszem umniejszającym rzeczywisty dra­matyzm obecnego świata negowanie odwrotności tej wizji, a mianowicie kierunku, w jakim zmierzają procesy rozwojowe nie w najbogatszych, ale w naj­biedniejszych z kolei krajach kuli ziemskiej. Byłoby również nieuczciwością ukrywanie faktu, że właśnie ten drugi kierunek rozwoju pokrzyżować może przesłanki pierwszego, a zamiast ziszczenia się pro­miennych obietnic postawić nas w obliczu nieod­wracalnej katastrofy.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

ODWROTNOŚĆ PROCESU

Otóż ową odwrotnością procesu przechodzenia wysoko rozwiniętych społeczeństw w stadium post- industrialne, w erę technotroniczną, jest narasta­jąca presja demograficzna w krajach biednych i najuboższych, jest nie tylko, jak to się kiedyś mó­wiło, gwałtowny przyrost ludności, ale wręcz, jak mówi się dzisiaj, „eksplozja demograficzna”, doko­nująca się w najbiedniejszych i najgęściej zalud­nionych rejonach świata.Niedawno Bank Światowy opracował w tej spra­wie specjalny dokument, zwany „Raportem Pear- sona”, którego najbardziej spektakularne rysy wy­dobyte zostały w książce niemieckiego publicysty Clausa Jacobi Die menschliche Spring fiut (Przy­pływ ludzki). Wydaje się, że wystarczy, powstrzy­mując się od zbyt obszernych komentarzy, zacyto­wać główne dane tego raportu, aby zorientować się w zagrożeniu, przed którym stanęliśmy.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela