Category: Masowa wyobraźnia

W WIELU WYPADKACH

Niemniej jednak wydaje mi się, że dzieje się tak za sprawą ich własnej giętkości umysłowej, która pozwala im przerzucić mosty pomiędzy fundamentami za­sad i postaw, jakie proponuje nam tradycja, a chwi­lą dzisiejszą. Trud ten jednak w bardzo wielu wy­padkach wydaje się przekraczać możliwości ogrom­nej masy ludzi, którzy zarówno z nowymi sytu­acjami społecznymi, jak i z kulturą narodową sty­kają się po raz pierwszy. Dla nich Mickiewicz ani Prus, ani Sienkiewicz nie mają owego kojącego działania, o którym wspominałem wyżej. Nie mają go zwłaszcza w sytuacji, kiedy pomiędzy owymi dawnymi przekazami a chwilą dzisiejszą nie po­wstaje szczebel pośredni — dziedzina wskazań i wzorców bardziej praktycznych, które stanowią w istocie główny przedmiot kultury masowej.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

NASZA DEWIZA

Zauważył to bardzo przenikliwie Andrzej Wa­silewski w swojej książce Cywilizacja i literatura pisząc:„Naszą dewizą jest zasada harmonijnego rozwoju. W myśl tej zasady dajemy pierwszeństwo dobrom podstawowym przed dobrami bardziej wymyślny­mi. Wolimy wystawić nowoczesną szkołę niż nowo­czesny pawilon usługowy. Słusznie, lecz z biegiem lat w tych racjonalnych proporcjach zaczynają się gromadzić przesłanki nowej dysharmonii: oświata ciągnie naszą zbiorowość do góry, a sposób załat­wiania zbiorowych potrzeb spycha ją na powrót ku prymitywowi. Polak cywilizuje się przez szkołę, książkę, prasę, teatr, telewizję, a dziczeje przez prymitywny standard konsumpcji zbiorowej. Jeśli tak dalej pójdzie, będziemy mieli kraj ludzi bieg­łych w najzawilszych pismach i analfabetów w naj­prostszych standardach cywilizacji.”

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

MOZOLNY WYSIŁEK

Autorowi chodzi tu konkretnie o niezbieżność pomiędzy powszechną oświatą, upowszechnieniem kultury itp. a postępami cywilizacyjnymi w życiu codziennym i dorobkiem cywilizacji materialnej. W innym jednak miejscu swojej książki formułuje następującą tezę:„Mozolny wysiłek dwudziestolecia to w końcu nic innego jak uparte poszerzanie areału miasta w kraju chłopskim, konnym, słomianym i bosym. Z głębi rozpaczliwych archaizmów życie polskie wydostaje się dzięki temu na bitą nawierzchnię współczesności — i można bez żenady mówić, po raz pierwszy od stuleci, o raptownej ekspansji cywilizacji miejskiej w Polsce. Jednocześnie jednak mieszkańcy miast bynaj­mniej nie mają poczucia, że żyją w kręgu raptow­nych cywilizacyjnych przekształceń.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

MIĘDZY SYTUACJĄ

Wyrastają wprawdzie ciągle nowe bloki i osiedla, przyby­wają linie komunikacyjne, urządzenia miejskie docierają do zaniedbanych przedmieść, lecz jest to jakby rozmnażanie w obrębie ist­niejącego gatunku, nie zaś gatunko­wo nowa mutacja cywilizacyjn a.” (s. 56—57) Otóż, jak się wydaje, wszystkie te dysharmonie pomiędzy sytuacją kulturalną a materialną na­szego kraju, o których tu mowa, nie zaczynają się w istocie na tym właśnie styku, ale sięgają, a przy­najmniej do niedawnych lat sięgały, w głąb na­szego życia kulturalnego, w głąb struktury na­szego systemu upowszechniania kultury.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela

WSPOMINANE ZJAWISKA

Zjawis­ka bowiem, o których wspomina Wasilewski, bio­rą się nie tylko stąd, że większość naszego spo­łeczeństwa jest analfabetyczna cywilizacyjnie lub też zbyt „wiejska”, aby przyjąć postulat urba­nizacji nie tylko w sensie ilościowym, ale i ja­kościowym, to jest w postaci nowych rygorów cywilizacji miejskiej. Dzieje się tak również i dla­tego, że w ramach upowszechnianej przez nas kul­tury istnieje niedostatek wskazań dotyczących konkretnych zachowań, ideałów życiowych, współ­czesnych modeli cywilizowanego człowieka, które zdolne by były przyspieszyć ów proces cywiliza­cyjny i uformować z wiejskiego przybysza czło­wieka miasta, jakościowo różnego i dostosowane­go do obiektywnie istniejących warunków.

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela